Hoạt động & Nghiên cứu

VIỆN NGHIÊN CỨU DƯỢC PHẨM VÀ THỰC PHẨM

Hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau:

1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong sản xuất thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm; Phương pháp phân tích, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm; Thiết lập các chất chuẩn, chất đối chiếu hóa học, sinh học

2. Dịch vụ khoa học công nghệ: Tư vấn, chuyển giao công nghệ; Thử nghiệm; Tham gia đào tạo, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sản xuất, kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

3. Triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu.